આદિવાસી અને દલિત સમાજને રક્ષણ કરવા માટે સરકારનું એક પગલું

આદિવાસી અને દલિત સમાજને રક્ષણ કરવા માટે સરકારનું એક પગલું

આદિવાસી અને દલિત સમાજને રક્ષણ કરવા માટે સરકારનું એક પગલું

સુરત: આદિવાસી તેમજ દલિત સમાજને રક્ષણ કરવા માટે સરકારે એક પગલું લીધું છે. શહેરમાં વનમંત્રી ગણપત વસાવાએ એક પત્રકાર પરિષદ સંબંધો હતી.
પત્રકાર પરીષદમાં ગણપત વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, જાતિના પ્રમાણ પત્ર આપવા બાબતે અને તેના આધારે નોકરી મેળવવાની રજૂઆતો રાજ્ય સરકારને મળી હતી.જેથી એવી ફરિયાદોને આધારે ગુજરાત સરકાર આદિવાસી સમાજ અને દલિત સમાજનું રક્ષણ થાયએ માટે સરકાર કટિબંધ છે. જાતી પ્રમાણ પત્ર માટે ગુજરાત સરકારે પોતે નિયમ કાઢી પ્રમાણ પત્ર કાઢ્યા છે. જાતિના ખોટા પ્રમાણ પત્રના આધારે કોઈએ સરકારી નોકરી, અનામત અને ચૂંટણી જીતી હશે તો તે રદ્દ થશે.
રિઝર્વેશનની તમામ જગ્યાઓ પર દરેકે દરેકની તાપસ થશે. જેમાં પ્રમાણ પત્ર લેનાર વચ્ચે મદદ કરનાર અને પ્રમાણપત્ર બનવનારને પણ સજા થશે.અને 50 હજાર સુધીનો દંડ અને 3 વર્ષની સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ફેબ્રુઆરી 2018માં શરૂ થતા સત્રમાં કાયદો લવાશે.