ભરૂચ જીલ્લા કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શાળા એવોર્ડ માટે પ્રથમ ક્રમે પસંદગી પામેલ શાળા – એસ.વી.ઈ.એમ.(ગુ.મા.) , અંકલેશ્વર .