સ્વામી વિવેકાનંદ (ગુજરાતી માધ્યમ ) સ્કૂલ અંકલેશ્વરમાં વાર્ષિક રમતોત્સવ “મેઘધનુષી” યોજાયો